RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

Zásady ochrany osobných údajov

Domů » Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

WEBOVÉ STRÁNKY

rector.cz


 

Tento dokument upravuje zásady ochrany osobních údajů a používaní souborů cookies na webové stránce provozované pod doménou rector.cz (dále pouze webová stránka). RECTOR Česká Republika (dále pouze poskytovatel služeb) vynaloží veškerou náležitou péči na respektování soukromí uživatelů této webové stránky.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů uvedených na webové stránce rector.cz je společnost RECTOR Česká Republika, org. složka se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soud v Praze, Oddíl: A, vložka: 74583, IČO: 248 21 535.

Osobní údaje

Uživatelé, kteří využívají služby poskytované elektronicky prostřednictvím webové stránky, jsou požádáni o dobrovolné poskytnutí svých osobních údajů. Správce zpracovává získané údaje ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č.j. 18/2018. Údaje se shromažďují zejména pro účely plnění smlouvy a poskytování služeb

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů webové stránky rector.cz v následujících souborech:

Název souboru

Rozsah zpracovávaných údajů

Účel zpracování

Údaje osob, které používají kontaktní formuláře

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo

Umožnění kontaktovat osoby, které mají zájem o nabízené služby, poskytovatelům služeb

Údaje osob, které využívají formulář na zasílání novinek

E-mailová adresa

Zasílání novinek


 

Poskytovatel služeb neposkytuje získané údaje třetím stranám.

Souhlas se zpracováním osobních údajů na marketingové účely je možné kdykoliv odvolat.

Správce osobních údajů je povinen věnovat zvláštní a náležitou péči ochraně práv uživatelů, jejichž údaje jsou předmětem zpracování, a zejména zajistit, aby údaje:

- byly zpracované v souladu se zákonem,

- byly shromažďovány pro legitimní účely uvedené v tomto dokumentu,

- nebyly předmětem dalšího zpracování, které je neslučitelné s výše uvedenými účely,

- byly věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které se zpracovávají,

- byly přiměřeně chráněné,

- byly uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčných osob na dobu ne delší, než je potřebná pro účely zpracování.

Správce osobních údajů prohlašuje, že může v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů pověřit zpracováním osobních údajů uživatelů, jejichž údaje spravuje, i jiné společnosti za účelem řádného výkonu činností těchto společností souvisejících s hostingem, správou, údržbou a řízením webové stránky, jako i s šetřením reklamací a objasňováním okolností neoprávněného používání elektronicky poskytovaných služeb.


 

Práva uživatele

Uživatelé mají právo kontrolovat zpracování údajů, které se jich týkají a které se nacházejí v souborech údajů poskytovatele služeb. Jde zejména o právo na přístup k obsahu svých údajů a na jejich opravu, jakož i právo požadovat doplnění, aktualizaci, opravu, dočasné nebo trvalé pozastavení nebo vymazání svých osobních údajů – jsou-li neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány v rozporu se zákonem nebo již nejsou potřebné k účelu, pro který byly získány.

Uživatel má právo kdykoli ukončit používání elektronicky poskytované služby včetně služby Novinky (Newsletter). Uživatelé mohou také kontaktovat poskytovatele služeb s cílem uplatnit své právo na přístup ke svým údajům, jejich změnu a vymazání, nebo vznést námitku proti zpracování svých údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů poskytovatele služeb zpřístupněných na webové stránce, zejména zasláním zprávy na e-mailovou adresu: info@rector.cz.

Systémové protokoly

Jedná se o interní protokoly událostí serveru služby, které automaticky zaznamenávají požadavky na stránky a odesílají se při návštěvě webových stránek uživateli. Systémové protokoly obsahují požadavek na stránku odeslanou uživatelem, IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a alespoň jeden cookie, který může jednoznačně identifikovat prohlížeč uživatele.

Soubory cookies

Jedná se o malé soubory obsahující řetězec znaků, které se odesílají a ukládají do koncového zařízení (např. počítač, notebook, tablet, chytrý telefon) používaného uživatelem při návštěvě webové stránky. Tyto informace se odesílají do schránky použitého prohlížeče, který je při další návštěvě webu odešle zpět. Soubory cookies obsahují informace potřebné pro správné používání webové stránky rector.cz. Nejčastěji obsahují název webu, ze kterého pocházejí, čas uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Tyto soubory umožňují rozpoznání zařízení uživatele a zobrazení webové stránky přizpůsobené jeho individuálním očekáváním, což usnadňuje a zpříjemňuje používání stránek. Díky uložení těchto souborů v zařízení uživatele je možné mimo jiné zapamatovat si přihlašovací údaje, zachovat relaci po přihlášení nebo přizpůsobit webovou stránku preferencím uživatele, jako je například rozložení obsahu, jazyk nebo barva.

Jaké soubory cookies se používají?

Webová stránka rector.cz používá především tři kategorie cookies:

- nezbytné soubory – tyto soubory umožňují správné fungování webové stránky a funkcí, které chce uživatel používat, např. autentifikační soubory cookies. Bez jejich uložení v zařízení uživatele nelze webovou stránku používat.

- funkční soubory – soubory umožňující poskytovateli služeb zapamatovat si nastavení zvolená uživatelem a přizpůsobit je jeho potřebám např. s ohledem na zvolený jazyk, velikost písma, vzhled webové stránky. Poskytovateli služeb umožňují zlepšit funkčnost a efektivnost webové stránky.

Správa souborů cookies

Nastavení prohlížeče většinou standardně umožňuje umístění souborů cookies do koncového zařízení. Pokud uživatel nesouhlasí s ukládáním těchto souborů, je třeba příslušně změnit nastavení prohlížeče. Je možné zakázat ukládání cookies pro všechna připojení z konkrétního prohlížeče nebo pro konkrétní webovou stránku, případně je vymazat. Způsob správy souborů cookies závisí na používaném softwaru, proto podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies“ naleznete v nastaveních webového prohlížeče, který používáte pro připojení k webové stránce.

Souhlas se zpracováním souborů cookies je dobrovolný. Upozorňujeme však, že omezení jejich používání mohou ztížit nebo znemožnit využívání služeb nabízených na webové stránce.

Shromažďování údajů

Údaje shromážděné v systémových protokolech používá poskytovatel služeb po neomezenou dobu výlučně pro účely správy webové stránky. Nepřenášejí se třetím stranám s výjimkou případů popsaných v tomto dokumentu.

V souvislosti s používáním webové lokality (webové stránky) uživateli můžeme automaticky shromažďovat a zaznamenávat v serverových protokolech technické údaje o používání služeb, požadavky odeslané uživatelem týkající se poskytování elektronických služeb, IP adresu a technické údaje o provozu webové stránky v souvislosti s činnostmi vykonávanými uživatelem, zejména informace o začátku, konci a rozsahu každého použití elektronicky poskytované služby. Informace můžeme shromažďovat i za účelem jejich lokálního uložení v zařízení uživatele pomocí paměťového mechanismu prohlížeče.

Při poskytování služeb uživatelům používáme profesionální technologie pro shromažďování a ukládání informací např. soubory cookies. K údajům cookies může mít přístup i společnost Google prostřednictvím nástrojů Google Analytics a Google Ads, aby mohla sestavovat statistiky návštěvnosti a účinnosti propagačních kampaní realizovaných poskytovatelem služeb prostřednictvím uvedených nástrojů.

Údaje shromážděné na webové stránce se ukládají na externích, zabezpečených a profesionálních serverech, na základě smluv uzavřených s poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb přijímá vhodná opatření na ochranu osobních údajů uživatelů před neoprávněným přístupem, zničením, zveřejněním a nezákonným použitím.

Data uživatelů služby jsou oprávněni zpracovávat pouze samotní uživatelé a poskytovatel služby.

Jiné

Webové stránky mohou obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Nezodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách. Doporučujeme vám, abyste si při vstupu na tyto webové stránky přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

  • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
  • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
  • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
  • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
  • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
  • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
  • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
  • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube