RECTOR Polska

Stropy sprężone, strunobeton - producent

REKONSTRUKCE NÁJEMNÍCH DOMŮ A STROPŮ

Domů » VADEMECUM » REKONSTRUKCE NÁJEMNÍCH DOMŮ A STROPŮ

velikost textu: A | A | A

Vysoká poptávka po bytech způsobila nedostatek cenově dostupných pozemků na investice do bydlení nejen ve větších městech, ale i v těch menších. Novostavby se nacházejí daleko od center měst. Nižší ceny pozemků na perifériích ovlivnily nekontrolované rozšiřování městských center, což má za následek problémy s technickou a komunikační infrastrukturou a přístupem obyvatel k široce chápaným službám nabízeným městy.

Mnoho lidí začne při rozhodování o tom, kde bude bydlet, věnovat pozornost poloze. Čas dojíždění do práce, školy či široká nabídka služeb způsobují, že lidé mají zájem o volné pozemky v centrech měst, kterých je málo. Ne každý měl zájem o bydlení ve starém činžáku, který má již svá nejlepší léta za sebou a je nutné do něj investovat nemalé prostředky. I při nejlepších záměrech jednotlivce se těžko získávají hlasy jednotlivých vlastníků, aby se to, zda ono opravilo.

   

Aktuálně zrekonstruované nájemní domy nabízejí obyvatelům nesrovnatelně lepší podmínky. Rekonstrukce nájemního domu v současnosti obvykle zahrnuje nové ústřední topení, nový výtah, tepelnou modernizaci a vysokou úroveň dokončení objektu. Častokrát se vyměňují i stropy, které jsou jedním z nejdůležitějších konstrukčních prvků stavby a které v mnoha případech již nesplňovaly konstrukční a především akustické parametry za nové.

Kdy je nutná výměna stropu?

Nejčastěji se stropní trámy vyráběly ze dřeva nebo oceli. Pokud jsou tyto materiály ve velmi dobrém technickém stavu, může se ukázat, že je třeba je jen ošetřit nebo zpevnit, ale v drtivé většině případů dochází ke kompletní výměně stropů.

Špatný technický stav může mít za následek nutnost výměny stropu. Příliš velká vlhkost nebo voda zaplavující konstrukci může vést k tvorbě hub a hnilobě dřevěných trámů, v případě ocelových prvků k tvorbě rzi, která strop oslabuje a v extrémních případech může způsobit prasknutí a zhroucení konstrukce.

Druhý důvod souvisí s nedostatečnou únosností stropu, což lze pozorovat například v podobě průhybu stropu. I když je strop v dobrém technickém stavu, může se ukázat, že konstrukční zatížení od nových podlahových vrstev, dělících stěn nebo jednoduše větší provozní zatížení je příliš vysoké.

Třetím a z hlediska bezpečnosti velmi důležitým důvodem je požární odolnost konstrukce. Každý strop oddělující jednotlivá podlaží musí v závislosti na své funkci a umístění splňovat příslušné parametry týkající se únosnosti (R), těsnosti (E) a izolace (I) stropu při požáru. Příklad označení stropu, např. REI60 znamená, že během požáru se budete moci bezpečně evakuovat alespoň 60 minut, protože strop si zachová všechny uvedené technické parametry. Aktuálně navržené stropy RECTOR jsou podrobeny požárním zkouškám a mají požární odolnost: strop RECTOBETON (do REI240), strop RECTOLIGHT (do REI60).

Čtvrtým důvodem výměny může být akustika, která má výrazný vliv na komfort obyvatel domu. Dobře navržený a zkonstruovaný strop s finálními vrstvami („plovoucí podlaha“) splňuje akustické požadavky a umožňuje omezit pronikání vzduchu a kročejových zvuků mezi byty na sousedních podlažích.

Jaký strop vybrat?

Na začátku projektování výměny stropu nebo nástavby stávající budovy musíte zkontrolovat, jak hmotnost nových stropů ovlivní konstrukci budovy. Dřevěné nebo ocelové nosníky, charakteristické pro lehký strop, se nejčastěji nahrazují betonovými prvky. Moderní stropní řešení jsou většinou obtížnější a rozdíly mezi jednotlivými řešeními jsou poměrně velké.

 
 

Nejlehčí předepjaté žebírkové stropy RECTOLIGHT mají hmotnost od 175 kg/m2 o tloušťce stropu 16 cm (RECTOBETON od 236 kg/m2). Řešení s železobetonovým stropem o tloušťce nad 20 cm mohou vážit i více než 500 kg/m2.

Velké rozměry pokojů v nájemních domech velmi dobře korespondují s jejich výškou, která se často pohybuje i nad 350 cm. Znamená to, že rozpětí stropů od 6 do 8 m jsou zcela běžná. Výběrem stropu RECTOR do takových místností můžete plně využít možnosti předpjatého nosníku vyráběného až do délky 10 m. Získání velkých prostor je nepochybně jednou z největších výhod, které nabízí moderní verze žebírkových stropů. Technologie předpjatého betonu znamená, že hmotnost stropu, zejména u větších rozponů, je mnohem nižší než u tradičních železobetonových stropů.

Čím je použit strop těžší, tím může být zpevnění stávajících základů dražší. I v případě nástavby stávající budovy hledají projektanti řešení, která nejenže budou splňovat požadavky moderního stavebnictví na stropní konstrukce, ale především nepřidají budově příliš velkou hmotnost. Za zmínku stojí, že základy takových budov jsou nejčastěji kamenné nebo cihlové, protože železobeton se začal ve velkém používat až ve 20. století. Lehký strop pomáhá snižovat zatížení přenášené konstrukčními stěnami na základy.

Doprava a manuální montáž.

Výměna stropu nejčastěji zahrnuje nutnost přesunů materiálů uvnitř budovy, tedy bez použití těžké techniky, jeřábů či výtahů. Malorozměrová prefabrikace díky nízké hmotnosti jak nosníků (16-21 kg/bm) tak stropních vložek umožňuje jejich manuální montáž (RS nosníky vyráběné až do délky 10 m).


   

Kde začít?

Před zasláním požadavku na návrh stropu si připravte projektovou dokumentaci s přesnými rozměry jednotlivých místností. Pokud tyto rozměry nemáte, nebo byly jen odhadnuté, kontaktujte obchodního zástupce RECTOR, se kterým si domluvíte schůzku na stavbě. Na základě podkladů připraví naše projektová kancelář RECTOR „projekt stropu“ – montážní plán spolu s cenovou nabídkou a výkazem dodatečných nákladů. Podle funkce objektu a jednotlivých místností, při znalosti provozního zatížení, druhu a výšky dělících stěn a všech finálních vrstev vhodně zvolíme nosnost stropu a jeho požární odolnost. Před samotnou objednávkou stropních nosníků ještě jednou doporučujeme ověřit si rozměry z montážního plánu a porovnat je se skutečnými rozměry objektu, neboť tloušťka některých omítek zhotovených během užívání stavby může v krajním případě lokálně přesáhnout i 10 cm. Ideální je objekt zaměřovat po odhalení nosných stěn (překladů, průvlaků,...), na které se budou nosníky ukládat.

Strop bez montážních podpěr během betonáže.

Stropy RECTOR s rozpětími do 4,5 m obvykle vyžadují 1 montážní podpěru a při delších rozponech maximálně 2 montážní podpěry během betonáže a zrání betonu. Je však třeba připomenout, že je možná i instalace bez montážních podpěr během betonáže (u systému RECTOBETON do 5,5 m světlosti, u systému RECTOLIGHT do 5,9 m světlosti). Toto řešení vyžaduje výběr většího počtu nosníků nebo použití silnějších typů nosníků (speciálních nosníků, které se běžně používají pro rozpony nad 670 cm), v tomto případě vyráběné v kratším provedení. Takzvaný „bezpodpěrový“ způsob montáže volíme tehdy, když se jedná o velmi vysoké místnosti nebo v objektu není možné umístit montážní podpěry - například při výměně stropů ve starších rodinných domech, které jsou obydlené, kde původní dřevěný strop zůstává a přes tento strop realizujeme nový strop s vyšší únosností, protože plánujeme objekt nastavit. Na fotografiích níže je znázorněna montáž stropu RECTOLIGHT ve vysoké výšce bez použití montážních podpěr během betonáže.

Montáž stropu bez montážních podpěr během betonáže lze použít i tehdy, když z historických důvodů nemůžeme odstranit starý strop a potřebujeme nad ním navrhnout a postavit nový strop (historicky cenné zdobené stropy, klenbové stropy, ...). Stropní systém RECTOLIGHT díky svému charakteristickému tvaru umožňuje instalaci nového stropu částečně mezi prvky starého stropu, což snižuje prostor potřebný k instalaci nového stropu.

RECTOBETON nebo RECTOLIGHT – který bude vhodnější?

Oba systémy jsou rovněž vhodné pro výměnu stropů, protože se liší pouze výplňovým prvkem – stropní vložkou (betonový blok nebo ztracené bednění podobné dřevu), které nemají nosnou funkci. Největší rozdíl mezi oběma systémy je způsob, jakým je strop ukončen ze spodní strany. V případě systému RECTOBETON lze strop esteticky ukončit omítkou, pod strop RECTOLIGHT se nejčastěji provádí podhled ze sádrokartonu. Investor má však také možnost ponechat strop RECTOLIGHT bez dokončení – přiznat jej. Systém je klasifikován z hlediska reakce na oheň jako B-s1-d0, což znamená, že splňuje parametry NRO (nešíří oheň) a není třeba jej nijak dodatečně chránit z hlediska požární odolnosti.

Strop bez podhledu – přiznaný strop.

Ne každý z nás se rozhodne pro instalaci podhledů, a tak se stále častěji setkáváme s projekty s přiznaným stropem, jak je vidět na fotografiích níže. Toto řešení stále častěji volí interiéroví designéři i samotní investoři.

Vedení instalaci ve stropě.

V případě systému RECTOBETON lze různou instalaci (voda, elektřina, vzduchotechnika,...) ve stádiu montáže stropu skrýt. Za tímto účelem lze část vyšších betonových tvárnic nahradit nižšími, čímž se vytvoří prostor, do kterého lze umístit například vzduchotechnické potrubí. Řešení je třeba připravit ve spolupráci s projekční kanceláří RECTOR.

Instalace v systému RECTOLIGHT nevyžadují předběžnou analýzu, protože přístup do prostoru mezi nosníky je možný až do stádia instalace zavěšených podhledů. Výška instalace v rámci tloušťky stropu je od 7 do 14 cm a závisí na výšce použitého ztraceného bednění.

 

Obě řešení umožňují instalaci vedení rovnoběžně s osou stropních nosníků. Kolmo na osu nosníků je instalace vedení možná pouze nad nebo pod stropem RECTOR.

Montáž nových stropů.

Při demontáži stropů nezapomínáme na skutečnost, že je nemůžeme odstranit všechny najednou, neboť nám zpevňují nosné stěny objektu. Stropy je nejlépe vyměňovat po etapách, aby nedošlo k destabilizaci konstrukce stavby.

Po předchozí demontáži starého stropu vysekáme do nosných stěn „kapsy“ pro uložení stropních nosníků ve smyslu montážního plánu RECTOR minimálně do hloubky 15 cm.

Podpěru pro nosníky můžeme připravit dvěma způsoby. Prvním způsobem je, že kapsy překryjeme deskou, jejíž vrchní hrana je v rovině a rovná se spodní hraně budoucího stropu a vyplníme je betonovou směsí do jedné roviny, abychom získali rovnou plošku pro uložení nosníků. Druhým způsobem je, že těsně k nosné stěně položíme montážní podpěru do jedné roviny (zároveň bude sloužit jako bednění) a prostor pod nosníky bude vybetonován spolu se stropem.

Stropní nosníky ukládáme v souladu s montážním výkresem RECTOR, přičemž dodržujeme minimální uložení na nosné stěně = 7 cm. Z každého nosníku vyčnívají ocelová lana, která se po zabetonování počítají do úložné délky nosníku.

Stropní vložky lze skladovat dvěma způsoby. Betonové stropní vložky se vyloží a skladují na volném prostoru v blízkosti staveniště až do jejich instalace.

Ztracené bednění RECTOLIGHT lze díky jeho nízké hmotnosti a malému prostoru který zabírá, skladovat i uvnitř budovy. Jedna paleta bednění o hmotnosti cca 580 kg vystačí ke zhotovení cca 70-130 m2 stropu.

Po uložení všech nosníků do kapes můžeme instalovat montážní podpěry a vyplnit prostory mezi nosníky stropními vložkami z betonu nebo ztraceným bedněním RECTOLIGHT, které lze řezat podélně i na šířku.

Věnec, který se v současném moderním stavebnictví nachází v jedné úrovni se stropem, je v případě výměny stropů v systému RECTOR umístěn nad nosníky ve stropě (tzv. posunutý věnec). Za tímto účelem se z krajních stropních vložek vytvoří snížená zóna, přes kterou bude uložena věncová výztuž.

Dodatečnou výztuž stropu tvoří samotný, již zmiňovaný věnec, krátké výztuže umístěné nad každým nosníkem a síťovina (kari síť) uložená v nadbetonávce. Všechny výztuže jsou kromě výztuže věnce ve smyslu montážního plánu společnosti RECTOR.

Pro betonáž se nejčastěji používá beton třídy C25/30, frakce kameniva do 8 mm, výška nadbetonávky je od 5 cm do 10 cm a vyplývá ze samotného statického návrhu. Betonujeme v jednom tahu, rovnoměrně, vyhýbáme se nahromadění betonové směsi na jednom místě.

Více betonu se strope neznamená automaticky, že strop bude pevnější. Proto svévolně neměňte výšku nadbetonávky a držte se montážního plánu, případně se poraďte se statikem společnosti RECTOR, který Vám vypočítá, zda a jak ovlivní případná změna únosnost stropní konstrukce.

Montážní podpěry se demontují 28 dní po betonáži. Povrch stropů RECTOBETON obvykle ukončujeme sádrovou omítkou. Pod stropy RECTOLIGHT montujeme většinou sádrokartonové podhledy, které překryjí montážní prostor.

Na závěr.

Stropní systémy RECTOR se používají v převážné míře v novostavbách, ale díky možnosti montáže do stávajících stěn se stávají velmi oblíbenými mezi projektanty a realizátory specializujícími se na rekonstrukce historických či novějších budov, hal s vysokou výškou pro horizontální předělení prostoru či starších rodinných domů. Lehké prvky zjednodušují přepravu a manipulaci, montáž na stavbě je rychlá. Systém RECTOLIGHT je jednoznačně nejlehčí žebírkový strop na trhu. Na základě našich výkresů, návodů a technické podpory je každý realizátor schopen strop jednoduše poskládat. Vysoká požární odolnost stropů RECTOR (až REI240) znamená, že není třeba používat dodatečné ochranné nátěry jako v případě oceli nebo dřeva. Nízké náklady na zhotovení takového stropu (prefabrikáty, beton, ocel a práce) v porovnání s alternativními řešeními umožňují skutečné úspory finančních prostředků a času, který je a bude stále dražší.

  

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NABÍZÍME VÁM

  • NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NOSNÍKŮ, VÝŠKA STROPU UŽ OD 16 cm, ROZPĚTÍ DO 9,80 m
  • NEJVYŠŠÍ KVALITA MEZI ŽEBROVÝMI STROPY
  • BEZ NEŽÁDOUCÍCH DEFORMACÍ A TRHLIN
  • VELKÁ FLEXIBILITA – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, MOŽNÁ AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ
  • RECTOBETON – TRADIČNÍ ŘEŠENÍ POUŽITELNÉ V KAŽDÉ STAVBĚ NA VŠECH JEJÍCH ÚROVNÍCH
  • RECTOLIGHT – MODERNÍ A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ S VELKÝM POTENCIONÁLEM POUŽITÍ
  • DŮVĚRYHODNÁ ŘEŠENÍ S 65LETOU TRADICÍ
  • SPOLEHLIVÁ FRANCOUZSKÁ TECHNOLOGIE

Tipy

SÍDLO SPOLEČNOSTI

RECTOR Česká Republika, organizační složka

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Č E S K Á   R E P U B L I K A

 

 

E-MAILOVÝ KONTAKT

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

CHCETE DOSTÁVAT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI RECTOR ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ AKTUÁLNÍ NABÍDCE? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 'NEWSLETTERU' POMOCÍ NÍŽE UVEDENÉHO FORMULÁŘE.**

Facebook
YouTube